Resevillkor

Viktigt
Dessa resevillkor är tillsammans med övriga upplysningar på www.nordic-sea-angling.se, broschyr, erbjudanden, resplan och övriga resedokument avtalsbindande mellan kunden och Nordic Sea Angling AB, orgnr 556658-0642.

Arrangemang
Våra resor arrangeras av Nordic Sea Angling AB i samarbete med hotell, fiskecamper, bussbolag, flygbolag och övriga arrangörer.

Anmälan
Anmälan till en resa är bindande för kunden när denne betalt in sin deposition. Anmälan är bindande för Nordic Sea Angling när denna mottaget det förutbestämda depositionsbeloppet utav kunden innan det på fakturan angivna förfallodatumet. Vid full beläggning gäller vår registrering av datum för inbetald deposition. Depositionsavgiften är följande:
Avresa Oslo/Gardemoen: 3000 SEK/person
Avresa Köpenhamn/Kastrup: 4000 SEK/person
Avresa Stockholm/Arlanda: 4000 SEK/person
Vid transport på egen hand: 1500 SEK/person

Flygbiljetter samt informationsmaterial skickas ut till kunden ca. 1-2 månader före avresa. Om anmälan sker senare än 30 dgr före avresa så betalas hela resan vid anmälan.

Slutbetalning
Återstående del utav totalbeloppet skall vara Nordic Sea Angling tillhanda senast 30 dgr före avresa. Icke inbetalt belopp betraktas som återbud. Datum för slutbetalning framgår på slutfakturan.

Avlysning
Nordic Sea Angling AB förbehåller sig rätten att avlysa ett arrangemang grundat på sjukdom, otillräcklig anmälan eller andra oförutsedda händelser. Vid avlysning återbetalas hela det inbetalda beloppet inklusive depositionsavgift. Ytterligare anspråk på skadestånd kan inte göras gällande mot Nordic Sea Angling.

Försäkringar
Var enskild deltagare ansvarar själv för att inneha relevanta och giltiga försäkringar. Avbeställningsskydd rekommenderas om du skulle bli sjuk.

Ansvar
Nordic Sea Angling AB påtager sig inget ansvar för oförutsedda händelser såsom extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, försenade flygavgångar, bortkommet el. förstört bagage, deltagares sjukdom, olyckor, dödsfall eller andra oförutsedda händelser.

Kundens plikter
Det är kundens ansvar att se till att ha giltig legitimation (pass el. körkort) med sig på flygplatsen. Namnet på flygbiljetten skall alltid stämma överens med det i passet el. körkortet uppgivna namnet. Det är kundens ansvar att de vid anmälan anger korrekta namnuppgifter. Ev. merkostnader vid ändringar får kunden själv stå för. Det är också kundens plikt att omedelbart efter mottagandet av resedokumenten, kontrollera att dessa stämmer överens med vad som beställts och att för- och efternamn stämmer överens med varandra. Kunden ansvarar själv för att ha korrekta behörigheter att framföra Nordic Sea Anglings fordon. Nordic Sea Angling AB påtager sig inget ansvar för de följder som som icke korrekta eller saknade upplysningar kan medföra.

Ändring av flygbiljetter
Vid ändringar av namn, tid och resmål av beställda flygbiljetter så kommer kunden att debiteras flygbolagens avgifter för detta samt en administrationsavgift på 100 SEK. Aktuella avgifter får kunden utav Nordic Sea Angling före ev. ändring.

Bagagevillkor
Nordic Sea Angling AB påtager sig inget ansvar för ev. ändringar i bagagevillkoren som ändras utav flygbolagen efter beställing av kundens flygbiljetter. Ev. överviktstillägg bekostas utav kunden och ev. förlust av föremål vid säkerhetskontroll är kunden själv ansvarig för.

Frånvaro, outnyttjade aktiviteter m.m
Har kunden inte avbeställt resan och/eller infinner sig på angiven tidpunkt och plats för ut- eller hemresan, eller kan kunden inte tillträda eller fullföra resan på grund av saknade resedokument, giltig legitimation m.m, har Nordic Sea Angling rätt att tillgodoräkna sig det totala priset på resan. Om kunden utebliver från bokade transporter, eller på annat vis inte utnyttjar de aktiviteter som är beställda, kan kunden inte kräva ersättning för de outnyttjade aktiviteterna.

Återbud
Vid återbud senare än 90 dagar innan avresa återbetalas ingen del utav depositionsbeloppet. Vid återbud senare än 30 dagar innan avresa återbetalas ingen del utav inbetalt belopp. Vid återbud efter inbetald depositionsavgift men före 90 dagar före avresa tas en avbokningsavgift på 2000 SEK/person vid avresa från Oslo, 3000 SEK/person vid avresa från Stockholm/Köpenhamn samt 1000 SEK/person för de som tar sig upp på egen hand. Kostnader för inbokade extra bagage återbetalas ej vid avbokning.

Allmänt
Deltagande sker helt på egen risk och i vissa fall kan resorna ställa krav på såväl den fysiska som den psykiska konditionen. Det ligger på resenärens ansvar att skaffa en reseförsäkring för person och egendom. I en del hemförsäkringar ingår detta. Vid betalning med ex. VISA el. Mastercard brukar det också ingå reseförsäkringar. Det åligger resenären att beakta gällande tull- och valutaföreskrifter för landet. Under resan åligger det resenären att i god tid vara på överenskommen plats för transport och följa alla anvisningar från Nordic Sea Angling. Merkostnad som kan uppkomma på grund av missad uppgjord transport, kan ej belastas Nordic Sea Angling. Det åligger resenären att läsa igenom allt informationsmaterial som skickas ut från Nordic Sea Angling. Den ansvarige guiden på plats vid våra resor har ansvaret för gruppen. Det åligger därför att lyssna på och följa de anvisningar som guiden ger för att trygga din säkerhet.

Reklamation
Eventuella reklamationer under resan skall framföras till det aktuella flygbolag, bussbolag, hotell, fiskecamp, representant för Nordic Sea Angling eller annan samarbetspartner på resmålet, i rimlig tid efter att kunden har konstaterat ett ev. fel, så det finns möjlighet att avhjälpa felet omedelbart och med minsta möjliga besvär för kunden. Kunden skall säkra dokumentation för att denne har reklamerat, om felet inte kan rättas till på plats och kunden ev. senare önskar kräva ersättning från Nordic Sea Angling. Avsaknad reklamation och bevis härför, medför ofta att rätten till senare ersättning går förlorad. Krav angående fel, som inte kunde lösas på plats, skall vara Nordic Sea Angling tillhanda inom en rimlig tid efter hemkomst. Kan reklamationen inte lösas till kundens tillfredsställelse, kan kunden vända sig till allmänna reklamationsnämnden i Sverige. Nordic Sea Angling AB har ställda säkerheter gentemot den svenska resegaratin Kammarkollegiet. Nordic Sea Angling påtager sig inget ansvar för ändringar eller förseningar som är en följd utav avtalsbrott, strejk eller väderlek som inte Nordic Sea Angling kan påverka.

NORDIC SEA ANGLING AB HAR STÄLLDA GARANTIER TILL DEN SVENSKA RESEGARANTIN, KAMMARKOLLEGIET

Meny